Email użytkownika:   
Hasło:   
zamknij
Inne nasze sklepy : KINGHOFFSKLEP HOMELIVING
SCHAFER

kinghoffhurt.pl


PODGLĄD ZAMÓWIENIA

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer

Obowiązuje od 2011-05-20

Hurtownia internetowa działająca pod adresem www.kinghoffhurt.pl, prowadzona jest przez firmę MAG DESIGN Magdalena Sicińska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Płowieckiej 55 lok.1, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta m.st. Warszawy, pod numerem 501292, NIP: PL9521953546, Regon 142169217.

Oferta


Wszystkie ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz są cenami brutto.
Ceny umieszczone przy każdym towarze nie obejmują kosztów przesyłki.
Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
Aktualny cennik przesyłek znajduje się w dziale Osługa Klienta.

Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta.
Oferta ważna na terenie Polski.

Zamówienia


Zamówienia są przyjmowane przez strony www.kinghoffhurt.pl.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje za pośrednictwem poczty elektronicznej list z jego treścią.
Warunkiem realizacji jest podanie prawidłowych danych kontaktowych wraz z numerem telefonu, zgodnie w wymogami formularza zamówienia oraz przesłanie e-mailem zeskanowanych dokumentów firmy lub faxem pod numer 22 812 14 05. Dane Klienta podane przy składaniu zamówienia mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia realizacji składanych zamówień. Każde złożone przez Klienta zamówienie jest potwierdzane przez naszego sprzedawcę.

Anulowanie zamówienia - zgłoszenie rezygnacji należy dokonać pisząc na adres: biuro@kinghoffhurt.pl.
Klient może zrezygnować z zamówienia na każdym etapie jego realizacji bez podawania przyczyny.
Przy płatności przelewem (przedpłata), za datę potwierdzenia zamówienia, przyjmuje się wpływ środków na konto sklepu.
Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Formy płatności


Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- gotówką przy osobistym odbiorze towaru
- przelewem bankowym bezpośrednio na konto sklepu - BH CITY 19 1030 0019 0109 8530 0027 2739

Gwarancje


Każdy towar zakupiony w naszej hurtowni objęty jest gwarancją producenta.
Należy stosować się do zaleceń producenta, podanych na opakowaniu lub dołączonej ulotce.

Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone ww. ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Reklamacje


Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
W przypadku reklamacji bezspornych nie wymagających ustalenia przyczyny - zlecamy na własny koszt odbiór przesyłki.
W innych przypadkach reklamowany towar należy odesłać we własnym zakresie na adres naszej firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu oraz wypełniony druk reklamacyjny, który można pobrać TUTAJ.
Prosimy również o informację z jakich uprawnień reklamacyjnych chcą Państwo skorzystać (gwarancja producenta czy niezgodności towaru z umową).

Uszkodzenia transportowe rozpatrujemy zgodnie z przepisami polskiego prawa:
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r ; Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r nr 50, poz. 601 ze zm.).
Art. 76.
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego,
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika,
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika,
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

art 545 § 2 Kodeksu Cywilnego:
"W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju: jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika."

Zwroty


Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w terminie dziesięciu dni od otrzymania zamówionego towaru, klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość Klient zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie.
Wzór oświadczenia można pobrać TUTAJ.

Zwracany towar (nie noszący jakichkolwiek śladów używania, kompletny i nieuszkodzony) należy odesłać razem z kserokopią dowodu zakupu, na adres naszej firmy.
Gwarantujemy zwrot kwoty równej cenie towaru na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres podany w zamówieniu.
Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi.
Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

Postanowienia końcowe


W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

Copyright © kinghoffhurt.pl 2011. KQS.store